ประกาศล่าสุด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2567

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นปี ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันในวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจศึกษา
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจท้องถิ่น

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้าศึกษาในระดับ ปวช. สาขาช่างเกษตร และสาขาการเกษตร
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือ ปวช.3 เข้าศึกษาในระดับ ปวส. สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ และสาขาประมง

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นางสาวภัทรสวันต์ แสงคำ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ

ร่วมประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 3/2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายเอกสิทธิ์ ปรมะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ เกิดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายสิทธิพงษ์ คล้ายสุข หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ผลิตและพัฒนากำลังคนภาคเกษตรและภาคบริการอย่างมีคุณภาพ

1.จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2.ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นผู้ประกอบการ ระดับประเทศสู่สากล

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
2.วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ