ว่าที่ รท.มนตรี  สุขเจริญ

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนกวิชา

 นายอนุ  ปิ่นกระจาย

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 นางนฤมล  เพ็ชรภูมี

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางเพียงฝัน  มณีวงค์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสุชาดา  สุขเจริญ

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวตันหยง  แพทวีทรัพย์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ