นายขจรชัย  เรืองสุข

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชา

 นางอำไพ  บุญเต็งชาญ

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 นายอรัญ  พนเจริญสวัสดิ์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ