นายอารักษ์  จันทร์สมวงค์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนกวิชา

 นางจิราพร  แสงนาค

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 นายไพบูลย์  แก้วอินทร์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสุรพล  สุขุมาลินทร์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ