นายเกษม  ต่ายเกิด

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชา

 นางอัญชลี  ทองสมัคร

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 นายสาธิต สาตนุรักษ์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา สาตนุรัษ์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย  อยู่ปรางค์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานทะเบียน

 

นางอรุณวรรณ ธัญสิริธำรงค์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 นายเอกชัย  ยุทธชัยวรกุล

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสมัย  เขาแก้ว

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสำเนา  ฤทธิ์นุช

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

   

 นายทวี  กันทะสอน

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ