[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
หน้งสืออิเล็กทรอนิกส์
 
 

วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย
ภาษาไทย Smartphone
English Smartphone
Smartphone

เอกสารแนะนำวิทยาลัย
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
EchoVE แอปดีมีประโยชน์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
สำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ค้นหาจาก google
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ประวัติสถานศึกษา  
 

ประวัติสถานศึกษา
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  มีประวัติและความเป็นมา  ดังนี้
        กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสิงห์บุรี เพื่อขยายการศึกษา  อาชีวเกษตร ให้แพร่หลายและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2516 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 เมษายน 2516 โดยให้สังกัดกองโรงเรียน  กรมอาชีวศึกษา  ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี โดยสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522

   


        กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง  นายไววิทย์  ชัยถาวร   ครูใหญ่โทโรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2516 โดยมีครู- อาจารย์ ร่วมงาน 5 คน และได้ดำเนินกิจการจนกระทั่งสามารถรับนักเรียนได้ในปีการศึกษา 2517 โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ม.ศ.3 เข้าเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี โดยขยายงานของโรงเรียน ดังนี้
        1 มิถุนายน 2517 เปิดเรียนครั้งแรกได้ยืมอาคารเรียนจากเทศบาลสิงห์บุรี (โรงเรียนวัดพรหมสาคร)  จำนวน 3 หลัง  พร้อมทั้งอาคารประกอบอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นอาคารชั่วคราวของโรงเรียน  และได้รับนักเรียน  จำนวน 4 ห้องเรียน


        1 มิถุนายน 2519 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ เลขที่ 94/1 หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  และได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญที่เรียนโปรแกรมเกษตรกรรมจำนวน 1 ห้องเรียน  เพื่อเรียนต่อในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้เวลาเรียน 1 ปี กับอีก 1 ภาคฤดูร้อน
        1 พฤษภาคม 2521 เปิดทำการสอนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  และเคลื่อนที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
        20 พฤษภาคม 2522 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม  จำนวน 1 ห้องเรียน
        22 มิถุนายน 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมสิงห์บุรี  เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี  โดยได้ประกาศแต่งตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2522 และให้อยู่ในสังกัด กองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
        ในปีการศึกษา 2524 ได้เปิดสอนในระบบลงทะเบียนเป็นรายวิชา  สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2524)  แผนกเกษตรกรรม  นอกจากนี้ได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเกษตรใหม่โดยให้มีการปฏิบัติงานเกษตรควบคู่ กับการสอบทักษะวิชาเกษตรในชั่วโมงปฏิบัติงานเกษตร
        17 พฤษภาคม 2525 วิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกสหกรณ์  จำนวน 2 ห้องเรียน
        21 พฤษภาคม 2527 ได้รับการอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาและเปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  สาขาเกษตรกรรม  ซึ่งวิทยาลัยฯ  ได้เปิดสอนในสาขาวิชาสัตว์ปีก  พืชไร่นา  ประมง  และธุรกิจเกษตร
        10 พฤษภาคม 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ ชุมชนในกรมอาชีวศึกษา  และกรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 77 แห่ง  วิทยาลัยชุมชนบางระจัน  ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี  โดยเปิดสอนในประเภทวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาเกษตรกรรม
        16 พฤษภาคม 2537 วิทยาลัยฯ  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยกรรม
        พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาการเกษตรเพื่อชีวิต  โดยรับผู้จบการศึกษา ชั้น  ม.3 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เข้าเรียนหลักสูตร ปวช.เกษตรศาสตร์ โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่เรียน 3 ปี  ลักษณะเป็นนักเรียนประจำ  โดยวิทยาลัยฯ จัดที่พักให้ และได้รับเงินอุดหนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี ในการทำโครงการหารายได้และประกอบอาหาร
        26 กันยายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรีเปลี่ยนชื่อเป็น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี