[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
หน้งสืออิเล็กทรอนิกส์
 
 

วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย
ภาษาไทย Smartphone
English Smartphone
Smartphone

เอกสารแนะนำวิทยาลัย
 ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ
EchoVE แอปดีมีประโยชน์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
สำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


แบบสำรวจความพึงพอใจ
ค้นหาจาก google
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 11 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
1.ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
 


ชื่อสถานศึกษา   : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ที่ตั้ง               : เลขที่ 94/1 หมู่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ติดกับ
ถนนสายเอเชีย นครสวรรค์ -บางปะอิน หลักกิโลเมตรที่ 134 ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 134 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรี 8 กิโลเมตร
เว็บไซด์           : www.kasetsing.ac.th
โทรศัพท์          : โทรศัพท์ : (036) 510982 โทรสาร : (036) 510983
1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
    1.1 ประวัติสถานศึกษา
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ มีประวัติและความเป็นมา ดังนี้
          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสิงห์บุรี เพื่อขยายการศึกษาอาชีวเกษตร ให้แพร่หลายและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2516 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 เมษายน 2516 โดยให้สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี โดยสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายไววิทย์ ชัยถาวร ครูใหญ่โทโรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี จังหวัดลพบุรี ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2516 โดยมีครู- อาจารย์ ร่วมงาน 5 คน และได้ดำเนินกิจการจนกระทั่งสามารถรับนักเรียนได้ในปีการศึกษา 2518 โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ม.ศ.3 เข้าเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี โดยขยายงานของโรงเรียน ดังนี้
          1 มิถุนายน 2518 เปิดเรียนครั้งแรกได้ยืมอาคารเรียนจากเทศบาลสิงห์บุรี (โรงเรียนวัดพรหมสาคร) จำนวน 3 หลัง พร้อมทั้งอาคารประกอบอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นอาคารชั่วคราวของโรงเรียน และได้รับนักเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน
          1 มิถุนายน 2519 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ เลขที่ 94/1 หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญที่เรียนโปรแกรมเกษตรกรรมจำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อเรียนต่อในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้เวลาเรียน 1 ปี กับอีก 1 ภาคฤดูร้อน
          1 พฤษภาคม 2521 เปิดทำการสอนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นและเคลื่อนที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
          20 พฤษภาคม 2522 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม จำนวน 1 ห้องเรียน
          22 มิถุนายน 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมสิงห์บุรี เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี โดยได้ประกาศแต่งตั้งในวันที่          1 ตุลาคม 2522 และให้อยู่ในสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในปีการศึกษา 2524 ได้เปิดสอนในระบบลงทะเบียนเป็นรายวิชา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2524) แผนกเกษตรกรรม นอกจากนี้ได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเกษตรใหม่โดยให้มีการปฏิบัติงานเกษตรควบคู่ กับการสอนทักษะวิชาเกษตรในชั่วโมงปฏิบัติงานเกษตร
          18 พฤษภาคม 2525 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกสหกรณ์ จำนวน 2 ห้องเรียน
          21 พฤษภาคม 2528 ได้รับการอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาและเปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเกษตรกรรม       ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนในสาขาวิชาสัตว์ปีก พืชไร่นา ประมง และธุรกิจเกษตร
          10 พฤษภาคม 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ ชุมชนในกรมอาชีวศึกษา และกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 88 แห่ง วิทยาลัยชุมชนบางระจัน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี โดยเปิดสอนในประเภทวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาเกษตรกรรม
          16 พฤษภาคม 2538 วิทยาลัยฯ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยกรรม
          พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาการเกษตรเพื่อชีวิต โดยรับผู้จบการศึกษา ชั้น ม.3 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เข้าเรียนหลักสูตร ปวช.เกษตรศาสตร์ โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่เรียน 3 ปี ลักษณะเป็นนักเรียนประจำโดยวิทยาลัยฯ จัดที่พักให้ และได้รับเงินอุดหนุนคนละ 5,000 บาทต่อปี ในการท าโครงการหารายได้และประกอบอาหาร
          26 กันยายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรีเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
          พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 94/1 หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
       เลขที่ 94/1 หมู่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ติดกับถนนสายเอเชีย นครสวรรค์-บางปะอิน หลักกิโลเมตรที่ 134 ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 134 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรี 7 กิโลเมตร โทรศัพท์ : (036) 510982 โทรสาร : (036) 510983 Website : www.kasetsing.ac.th
1.3 ปรัชญาสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบผู้บริหาร
      ปรัชญา
      “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจศึกษา พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจท้องถิ่น”
      วิสัยทัศน์
      ผลิตและพัฒนากำลังคนภาคเกษตรและภาคบริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นผู้ประกอบการ ระดับประเทศสู่สากล
      อัตลักษณ์
      “ทักษะดี สามัคคี มีวินัย”
      เอกลักษณ์
      “แหล่งผลิตผู้นำและศูนย์การเรียนรู้”
     พันธกิจ
     1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
     2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
     4. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
1.4 ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ถึงปัจจุบัน
     1. นายไววิทย์ ชัยถาวร 1 เมษายน 2516 - 3 เมษายน 2524
     2. นายธำรงค์ หาพิพัฒน์ 3 เมษายน 2524 - 6 ตุลาคม 2535
     3. นายเทียบ เต็งไตรรัตน์ 6 ตุลาคม 2535 - 22 เมษายน 2536 
     4. นายชนินท์ ด่านพานิช 22 เมษายน 2536 - 30 กันยายน 2539
     5. นายสุขุม รักษาชาติ 26 พฤศจิกายน 2539 - 20 พฤศจิกายน 2540
     6. นายสหัส คำบู่ 20 พฤศจิกายน 2540 - 9 พฤศจิกายน 2541
     7. นายสุรชัย สายน้อย 9 พฤศจิกายน 2541 - 2 ตุลาคม 2543
     8. นายรวี อระวีพร 2 ตุลาคม 2543 -6 ธันวาคม 2544
     9. นายวันชัย จารุพงศ์ 6 ธันวาคม 2544 - 15 พฤษภาคม 2550
     10. นายประยูร โพธิ์งาม 15 พฤษภาคม 2550 - 30 กันยายน 2554
     11. นายบุญส่ง พรหมมานนท์ 1 ตุลาคม 2554 - 24 มกราคม 2556
     12. นายบุญปลูก บุญอาจ 25 มกราคม 2556 – 2 ตุลาคม 2557
     13. นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ 3 ตุลาคม 2557 ปัจจุบัน
2. หลักสูตรการเรียนการสอน
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอน เป็น 3 ระบบ กล่าวคือ
    1) การศึกษาในระบบ แบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่
         1.1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี
         1.2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี
         1.3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี
         1.4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี
         1.5) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. สาขาพาณิชยการ เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี
     2) การศึกษานอกระบบ ได้แก่ โครงการพิเศษและบริการชุมชนเพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
     3) การศึกษาแบบทวิภาคี ได้แก่ การเรียนการสอนในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ