ชื่อ - นามสกุล :นางสุชาดา สุขเจริญ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป, ผู้ตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ :
Telephone :0819478244
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :