ชื่อ - นามสกุล :นางกาญจนาภรณ์ ภู่เจริญวณิชย์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :0891072299
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :