ชื่อ - นามสกุล :นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่อยู่ :
Telephone :0890598608
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาพืชศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :