ชื่อ - นามสกุล :นางสุกัญญา สาตนุรักษ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ที่อยู่ :
Telephone :0899112000
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาพืชศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :