ชื่อ - นามสกุล :นางนิยม สีสนธิ์
ตำแหน่ง :พนักงานขาย ส.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :