ชื่อ - นามสกุล :นายสำเนาว์ ฤทธิ์นุช
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาพืชศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :