Slide 1
Slide 1
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 15 กันยา…

รายชื่อตามบัญชีข้างต้น เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบึงบัว ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะส่วนที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะส่วนที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะส่วนที่ 1 ดำเนินการตามวัน เวลา และสถานที่สอบภายในประกาศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจศึกษา
พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจท้องถิ่น

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้าศึกษาในระดับ ปวช. สาขาช่างเกษตร และสาขาการเกษตร
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือ ปวช.3 เข้าศึกษาในระดับ ปวส. สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ และสาขาประมง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566

สำนักงานติดตามและประเมินผลการประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผลิตและพัฒนากำลังคนภาคเกษตรและภาคบริการอย่างมีคุณภาพ

1.จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2.ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นผู้ประกอบการ ระดับประเทศสู่สากล

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
2.วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ.

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตลอดจนการต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงชุมชนและพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ