คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรแลเเทคโนโลยีสิงห์บุรี ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ นายเอกสิทธิ์ ปรมะ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และรองผู้อำนวยการ นายก้องเกียรติ อ่อนตา นายชาญณรงค์ เกิดเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

Similar Posts