วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสิงห์บุรี เพื่อขยายการศึกษาอาชีวเกษตร ให้แพร่หลายและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2516 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 เมษายน 2516 โดยให้สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี โดยสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายไววิทย์ ชัยถาวร ครูใหญ่โทโรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2516 โดยมีครู- อาจารย์ ร่วมงาน 5 คน และได้ดำเนินกิจการจนกระทั่งสามารถรับนักเรียนได้ในปีการศึกษา 2518 โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ม.ศ.3 เข้าเรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี โดยขยายงานของโรงเรียน ดังนี้

   
   1 มิถุนายน 2518 เปิดเรียนครั้งแรกได้ยืมอาคารเรียนจากเทศบาลสิงห์บุรี (โรงเรียนวัดพรหมสาคร) จำนวน 3 หลัง พร้อมทั้งอาคารประกอบอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นอาคารชั่วคราวของโรงเรียน และได้รับนักเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน
   1 มิถุนายน 2519 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ เลขที่ 94/1 หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญที่เรียนโปรแกรมเกษตรกรรม 15 คน จำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อเรียนต่อในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้เวลาเรียน 1 ปี กับอีก 1 ภาคฤดูร้อน
   1 พฤษภาคม 2521 เปิดทำการสอนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นและเคลื่อนที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
   20 พฤษภาคม 2522 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม จำนวน 1 ห้องเรียน
   22 มิถุนายน 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมสิงห์บุรี เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี โดยได้ประกาศแต่งตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2522 และให้อยู่ในสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   ในปีการศึกษา 2524 ได้เปิดสอนในระบบลงทะเบียนเป็นรายวิชา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2524) แผนกเกษตรกรรม นอกจากนี้ได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเกษตรใหม่โดยให้มีการปฏิบัติงานเกษตรควบคู่ กับการสอนทักษะวิชาเกษตรในชั่วโมงปฏิบัติงานเกษตร
   18 พฤษภาคม 2525 วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกสหกรณ์ จำนวน 2 ห้องเรียน
   21 พฤษภาคม 2528 ได้รับการอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาและเปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเกษตรกรรม ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนในสาขาวิชาสัตว์ปีก พืชไร่นา ประมง และธุรกิจเกษตร
   10 พฤษภาคม 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ ชุมชนในกรมอาชีวศึกษา และกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 88 แห่ง วิทยาลัยชุมชนบางระจัน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี โดยเปิดสอนในประเภทวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาเกษตรกรรม
   16 พฤษภาคม 2538 วิทยาลัยฯ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยกรรม
   พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาการเกษตรเพื่อชีวิต โดยรับผู้จบการศึกษา ชั้น ม.3 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เข้าเรียนหลักสูตร ปวช.เกษตรศาสตร์ โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่เรียน 3 ปี ลักษณะเป็นนักเรียนประจำ โดยวิทยาลัยฯ จัดที่พักให้ และได้รับเงินอุดหนุนคนละ 5,000 บาท ต่อปี ในการทำโครงการหารายได้และประกอบอาหาร
   26 กันยายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรีเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี