ปรัชญา
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ใจศึกษา พัฒนาวิทยาลัย ใส่ใจท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากำลังคนภาคเกษตรและภาคบริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นผู้ประกอบการ ระดับประเทศสู่สากล
อัตลักษณ์
ทักษะดี สามัคคี มีวินัย
เอกลักษณ์
แหล่งผลิตผู้นำและศูนย์การเรียนรู้
พันธกิจ
1.จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2.ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

โลโก้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี