นายเทียน รั้งกลาง
ผู้อำนวยการ

นายธงชัย อยู่ปรางค์
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางนฤมล เพ็ชรภูมี
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอรัญ พนเจริญสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา