นางสุชาดา  สุขเจริญ

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนกวชา

นางนฤมล  เพ็ชรภูมี

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

นางเพียงฝัน  มณีวงค์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

นางสาวตันหยง  แพทวีทรัพย์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ